Vår planet

Vår strävan är att vi med ett aktivt hållbarhetsarbete ska minimera den negativa belastningen på miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att minimera utsläpp, energiförbrukning och användande av naturresurser så vi kan verka inom de planetära gränserna, det vill säga inte ta mer naturresurser i anspråk än vad planeten kan uppbringa under tolv månader.

Vatten
Vatten är en förutsättning för liv på jorden. I dag råder brist på färskvatten och varje år kommer nya rapporter om sjunkande grundvattennivåer och förorenat vatten. Samtidigt är vatten en förutsättning för textilindustrin så som den ser ut i dag. Stora mängder vatten förbrukas vid fiberframställning och i konventionell bomullsodling, men även i olika produktionsprocesser som färgning av material. För att tackla vattenfrågan krävs arbete på flera olika fronter. MQ arbetar därför brett med vattenfrågan, exempelvis genom materialval och leverantörsval, men även genom engagemang inom olika initiativ och organisationer som på olika sätt driver vattenfrågan. Ett av MQs största engagemang är vårt mål att 100 % vår bomull ska komma från mer hållbara källor, senast 2020.

Hållbar bomull
Vi siktar högt när det gäller hållbar bomull. Därför är vi med och förbättrar jordbruksmetoder för bomull globalt genom Better Cotton Initiative (BCI). BCIs mål är att göra den globala bomullsproduktionen bättre för de människor som producerar den, bättre för miljön den växer i och bättre för sektorns framtid. Till bomull från hållbara källor räknar vi Better Cotton, ekologisk bomull och återvunnen bomull.

Vårt mål är att 100% av vår bomull kommer från mer hållbara källor, senast 2020.

Om better cotton initative
Vi arbetar tillsammans med organisationen Better Cotton Initiativ för att skapa hållbara lösningar för den traditionella bomullsektorn. Tillsammans utbildar Better Cotton och medlemsföretagen bomullsbönder till att använda mer miljövänliga, socialt och ekonomiskt hållbara produktionsmetoder. Better cotton initiative utbildar bönder:
• att använda vatten effektivt
• att bevara en välmående jordmån och ett välfungerande ekosystem
• att minska användningen av de mest skadliga kemikalierna
• I principer om anständiga arbetsvillkor

400 bomullsodlare utbildades inom BCIs principer genom våra investeringar i initiativet 2016. BCIs mål är att till 2020 nå 5 miljoner bomullsbönder och 30 procent av den globala produktionen.

2016/2017 kom 73% av den totala mängden bomull i MQs egna varumärken från mer hållbara källor.

 

Kemikalier

Inga produkter som säljs hos MQ ska innehålla förbjudna, ohälsosamma eller miljöskadliga kemikalier. Alla våra leverantörer förbinder sig genom avtal att följa aktuella kemikalierestriktioner.

MQs kemikalierestriktioner baseras på EU-lagstiftningen, REACH, samt Textilimportörernas kemikalieguide och vi uppdaterar löpande restriktionerna i linje med dessa. Vi gör även stickprovskontroller på plagg för att säkerställa att regelverket följs. Om en produkt underkänns i ett kemikalietest stoppas ordern. Vi för därefter en dialog med leverantören för att förhindra upprepning och säkerställa kollektioner framåt.

MQ tillämpar försiktighetsprincipen och undviker material som innehåller möjliga farliga ämnen och kemikalier som till exempel PVC och flourkemikalier i produkterna. Vi använder istället andra sorters textilskydd och beläggningar, exempelvis Bionic finish eco och vax.

MQ är medlemmar i Kemikaliegruppen som är en kunskapsplattform som leds av Swerea IVF. Där igenom får vi den senaste informationen gällande lagstiftning samt utbyter erfarenhet med andra medlemsföretag.

STWI
2010 bildade MQ tillsammans med andra textil- och läderföretag i Sverige Stockholm Textile Water Institute, STWI. Med gemensamma riktlinjer bidrar initiativet till en hållbar vatten-, energi- och kemikaliehantering i textilproduktionen med fokus på andraledsleverantörer. Syftet är att uppnå en hållbar vattenanvändning och minska den skadliga påverkan på vattenmiljön i produktionsländerna samtidigt som arbetsmiljön hos underleverantörer förbättras.

En grundprincip är värdet av förebyggande arbete. Att undvika onödig vatten- och kemikalieförbrukning tidigt i produktionsprocessen är både billigare och effektivare än att endast fokusera på avloppsvattnet. Det innebär också att det finns betydande ekonomisk vinning för de tillverkare som använder vatten på ett smartare sätt.

2016 hade MQ med tre av våra leverantörer i STWI-projektet. Tillsammans sparade dessa leverantörer under året 43 033 kubikmeter vatten, vilket motsvarar det dagliga behovet av vatten för 860 660 människor.

En av våra leverantörer i projektet utmärkte sig mycket positivt och fick ta emot STWI:s pris för ”Best overall performing supplier”. Bakom utmärkelsen låg investeringar i bättre hantering inom projektets samtliga fokusområden: vatten, energi och kemikalier. Hos MQ är vi glada och stolta över att vi hos denna leverantör har tillverkning av såväl ytterplagg som konfektion med återkommande kvalitéer. Genom att vi förlägger mer produktion hos leverantörer som aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan bidrar vi till en mer hållbar global textilindustri.

Canopy
Varje år avverkas mer än 150 miljoner träd som används till tygtillverkning (källa: canopyplanet.org). Många av dessa träd kommer från skogar som har en rik biologisk mångfald, eller är viktiga kolförråd som har en väsentlig roll i att hålla det globala klimatet stabilt. Vi har gått med i CanopyStyle initiative för att säkerställa att råvara till tyg inte kommer från världens gamla och utrotningshotade skogar.

Genom att tillsammans med andra modeföretag, designers och leverantörer ansluta oss till den icke-vinstdrivande miljöorganisationen Canopy, arbetar vi för att råmaterial inte kommer från gamla och utrotningshotade skogar, skapa nästa generations material samt bidra till bevarande av skog.

Idag består cirka 12% av vårt sortiment av cellulosabaserade material gjort på trämassa, såsom viskos, modal och lyocell. MQs mål är att försäkra oss om att våra cellulosabaserade material inte kommer från urskog eller utrotningshotade skogar, därför kommer vi att främja användningen av material som kommer från FSC-certifierade plantager eller FSC-certifierade skogar.

One Bag Habit
Idag har vi en ohållbar konsumtion av påsar. Enligt Naturvårdsverket använder vi nästan 200 plastpåsar per person och år, och plastpåsen används i snitt bara i 30 minuter. Från och med den 1 juni 2017 gick vi med i initiativet One Bag Habit. One Bag Habit Initiativet syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Läs mer här.

Minskade utsläpp för minskad klimatpåverkan

Transport
Varje år transporteras stora mängder varor från andra delar av världen till Sverige och MQs butiker. Transporter är ett område där vi arbetar kontinuerligt för att minska utsläpp av växthusgaser för att minimera vår miljöpåverkan.

För att minimera negativ belastning på miljön är val av transportslag avgörande. Flygfrakt ska endast användas i undantagsfall. Inom Europa har MQ övergått från biltransport till intermodala transporter med båt/tåg/bil för att minska koldioxidutsläppen.

Vi arbetar aktivt tillsammans med speditör när det gäller val av rederi ur ett miljöklassningsperspektiv. Vi tittar på investering i omställning till miljövänligare motorer och vi arbetar med att nå ytterligare samlastningseffekter från enskilda avgångshamnar. Vi har också tagit initiativ för att försöka minska utsläppen från transporter genom diskussion med speditörer om vilka åtgärder som kan vara möjliga för att få en minskad miljöpåverkan.

MQs koldioxidutsläpp från sjö-, bil- och flygtransporter beräknas utifrån en ”well-to-wheel”-princip, där hänsyn tas till hela produktions- och distributionskedjan och hur effektiv energiomvandlingen är i fordonen.

Energi
MQ har som policy att alltid välja grön el när möjligheten finns. Det gäller samtliga våra butiker och kontor i Sverige. Vi jobbar också aktivt med att minska energianvändningen från främst belysning, uppvärmning och kylning.